Artikel 1                                                                                          Algemene voorwaarden Eline’s abonnementen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk gesloten abonnement tussen Eline’s,  en consument, hierna te noemen ‘abonnee’

1.2 Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of regelingen van het abonnement of deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1.4 Deze voorwaarden zijn alleen geldig indien het abonnementformulier juist en volledig is ingevuld en getekend door zowel Eline’s als abonnee.

1.5 Op deze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 2

2.1  Betaling van de abonnementsgelden vindt plaats middels een maandelijkse factuur.

2.2 De eerste termijn dient per pin in de salon betaald te worden. 

2.3 Indien betaling via factuur door abonnee niet tijdig aan de op hem/haar ingevolge het Abonnement rustende betalingsverplichting heeft voldaan, zal Eline’s de Klant een herinnering sturen. Indien de Klant ook in gebreke blijft met betaling binnen de in de herinnering gestelde termijn, is de abonnee in verzuim. Eline’s heeft bij verzuim van de abonnee de bevoegdheid zijn/haar verplichtingen uit hoofde van het abonnement direct op te schorten waardoor de abonnee niet langer recht heeft op de hem/haar uit hoofde van het Abonnement toekomende behandeling.    

2.4 Abonnee heeft pas recht op de behandeling behorend bij het abonnement, als alle termijnen zijn voldaan. Indien een factuur om welke reden dan ook niet betaald wordt, kan die termijn direct in de salon worden betaald, waarna de behandelingen zich kunnen voortzetten. Indien de facturen niet betaald worden zullen wij €15 administratie kosten in rekening brengen.

2.5 Indien om welke reden dan ook, de openstaande termijn niet direct in de salon of op een andere manier kan worden betaald, en er wel een afspraak in de agenda is ingepland, wordt er 50% van die behandeling extra in rekening gebracht, als compensatie tegen de ingeboekte tijd.

2.6 Bij voortdurend verzuim zal Eline’s de factuur van de vordering overdragen aan een incassobureau en is Eline’s – naast zijn/haar opschortingsbevoegdheid – gerechtigd alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoeningen buiten rechte op de abonnee te verhalen.

2.7 Indien de abonnee zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de te verrichten werkzaamheden onredelijk bemoeilijkt of verhindert, is Eline’s gerechtigd de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden te staken zonder dat dit Abonnee recht geeft op enige restitutie van door hem/haar reeds betaalde abonnementsgelden.

2.8 Er wordt geen korting uitgegeven op abonnementen.

2.9 Eline’s behoudt het recht om eenzijdig abonnementen met Abonnees te beëindigen zonder opgaaf van redenen. Redenen hiervoor kunnen echter zijn; het niet tijdig nakomen van financiële afspraken en het (geregeld) maken van afspraken zonder te verschijnen. Wij zullen u hierover schriftelijk (per email) op de hoogte stellen.

 

Artikel 3

3.1 Abonnee kan tot 24 uur van tevoren de afspraak kosteloos verplaatsen. Bij het niet tijdig annuleren of verzetten, brengen wij 50% van de reguliere behandelkosten in rekening (zie prijslijst) en zullen u een factuur sturen nadat we u hierover schriftelijk (per email) hebben geïnformeerd. 

Artikel 4

4.1 Consumenten kunnen op ieder moment een abonnement afsluiten. Het invulformulier voor het abonnement wordt getekend en de eerste termijn wordt in de salon betaald.

4.2 Alle abonnementen worden aangegaan voor 3 maanden, met ingang van de datum van de eerste betaling.

4.3 Tijdens de eerste 3 maanden van het abonnement kan deze nimmer worden opgezegd. Indien abonnee voortijdig het abonnement wilt beëindigen en niet meer komt zullen wij de resterende maandtermijnen in rekening brengen. Indien er niet aan de betaalverplichting wordt voldaan, dragen wij de facturen over aan een incassobureau.

4.4 Alle abonnementen worden na de 3 maanden stilzwijgend verlengd, waarna deze iedere 3 maanden kan worden opgezegd.

4.5 Alle abonnementen en behandelingen zijn niet overdraagbaar aan derden.

Artikel 5 Wimperextensions abonnement

5.1 Abonnee heeft recht op 1 keer een nieuwe set one-by-one wimperextensions/russian volume, en iedere twee weken een afspraak voor opvullen.

5.2 Indien Abonnee een bezoek brengt aan een andere wimpersalon en Eline’s vindt dat de kwaliteit dusdanig slecht is, behoudt Eline’s het recht om de wimperset te verwijderen (voor €20) en de kosten voor de nieuw te plaatsen set in rekening te brengen.

Hallo! Ik probeer zo snel mogelijk te reageren.

Afspraak maken